Eesti 2014. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

Eesti 2014. a. kabevõistluste üldjuhend kinnitati 28. detsembril 2013.


1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. FMJD ja EDC korraldatud rahvusvahelistest tiitlivõistlustest osavõtu õigus otsustatakse Eesti meistrivõistluste pingerea alusel.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). EKL juhatus kinnitab võistluste peakohtuniku.

3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistlustel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist elektroonilisel kujul Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile (tabelid@kabeliit.ee). Turniiritabelite tähtajaks saatmata jätmise korral on EKL-i klassifikatsioonikomisjonil õigus neid turniire ametlikus reitingu- ja järguarvestuses mitte kajastada.

3.1. Punktiarvestus

EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient: vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3, 0:4) korrutatakse vastase (suured) punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja summeeritakse
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, sellegi võrdsuse korral naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine

3.3. Esikolmiku kohtade jagamise korral Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanute meistrivõistlused

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule käigule (Fischeri süsteem)) veel 2 partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3 s käigule, vene kabes 3 min + 2 s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Kõikide punktides 3.2.1–3.2.5 toodud kriteeriumide võrdsuse korral mängitakse 2 lisapartiid välkkabe Eesti meistrivõistluste ajakontrolliga. Viigilise tulemuse korral jätkatakse kuni esimese võiduni.

Esikoha jagamisel välkkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

3.3.3. Noorte meistrivõistlused

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem)) veel 2 partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Teise ja kolmanda koha jagamisel ning kõikide punktides 3.2.1-3.2.5 toodud kriteeriumide võrdsuse korral mängitakse kaks lisapartiid välkkabe Eesti meistrivõistluste ajakontrolliga. Viigilise tulemuse korral jätkatakse kuni esimese võiduni.

Lisapartiid mängitakse võimaluse korral kohe pärast turniiri lõppu.

3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu. Kui mängijad järelvõistluse ajas ja kohas omavahel ja EKLi juhatusega kokkuleppele ei jõua, siis otsustab toimumisaja ja -koha EKL-i juhatus.

3.5. Võistlustega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKL-i liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2014. aasta liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud € Õpilased, pensionärid €
Eesti MV rahvusvahelises kabes 5 (7) 3 (5)
Eesti MV vene kabes 5 (7) 3 (5)
Eesti MV 100r esiliiga 5 (7) 3 (5)
Eesti MV kiirkabes 3 (5) 1 (3)
Eesti võistkondlikud MV 0 (15) 0 (15)
Eesti MV välkkabes 2 (3) 1 (2)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKL-i arveldusarvele EE531010052023226003 SEB pangas. Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga. Auhinnad sõltuvad EKL-i rahalisest seisust.

3.8. Võistlustel osalemise kord

EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.

EKL-i juhatusel on õigus kuulutada Eesti meistrivõistlused lahtisteks teiste riikide kodanikele ja Eestis alalist elamisluba mitteomavatele isikutele, teavitades sellest mängijaid EKL-i kodulehel ette vähemalt 7 päeva.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.

3.9. Noorte vanuseklassid 2014. aastal

 • Pisikadetid - sündinud 2004. aastal või hiljem
 • Minikadetid - sündinud 2001. aastal või hiljem
 • Kadetid - sündinud 1998. aastal või hiljem
 • Juuniorid - sündinud 1995. aastal või hiljem

3.10. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.11. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks (v.a. 2014. aasta rahvusvahelise kabe Eesti meistrivõistlused, milleks tuleb registreeruda 20. jaanuariks 2014) tuleb registreerida hiljemalt 7 päeva enne võistluste algust EKL-i juhatusele (juhatus@kabeliit.ee). Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.

Kabeliidu juhatusel puudub kohustus teavitada võistkondi ja/või mängijaid registreerimistähtaegade lähenemisest või nende ületamisest.

Juhatusel on õigus lubada hilinemisega registreerunud mängijaid ja/või võistkondi Eesti meistrivõistlustele osalema tingimusel, et see ei kahjusta õigel ajal registreerunud mängijate ja/või võistkondade huve.

4. Võistlused

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.0. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • šveitsi süsteem
 • 7 vooru. Vastavalt osavõtjate arvule võib peakohtunik voorude arvu muuta enne turniiri algust.
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus vastavalt punktile 3.3.1.
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Võistlustele registeerimine on kohustuslik 20. jaanuariks 2014.

4.1.1. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • šveitsi süsteem
 • 7 vooru. Vastavalt osavõtjate arvule võib peakohtunik voorude arvu muuta enne turniiri algust.
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus vastavalt punktile 3.3.1.
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Võistlustele registeerimine on kohustuslik 20. jaanuariks 2014.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 min + 5 s käigule (Fischeri süsteem).
 • Finaalturniirile pääsejate arv peab selguma enne poolfinaali algust.
 • Viimase finaalikoha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min + 3 s käigule kuni kohtade selgumiseni.
 • EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis. Selle saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 8 osavõtjat
 • ringsüsteem, 1 ring
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohta finaalis omab Hendrik Tamm.
 • Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt ja 6 mängijat + varud valikturniirilt.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Finaalturniirile pääsejate arv peab selguma enne poolfinaali algust.
 • Viimase finaalikoha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit käigule kuni kohtade selgumiseni.
 • EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis. Selle saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 8 osavõtjat
 • ringsüsteem, 1 ring
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Turniirile pääseb 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt ning 7 mängijat + varud valikturniirilt.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

4.1.7. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll on 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mängitakse umbes 11–15 vooru.
 • Täpse võistlussüsteemi otsustab peakohtunik kohapeal ja see sõltub osavõtjate arvust.
 • Auhinnaliste kohtade jagamine vastavalt 3.3.1.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 8 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD vene kabe ametlikule avakäikude loosimise tabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD vene kabe ametlikule avangute loosimise tabelile). Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Finaalturniirile pääsejate arv peab selguma enne poolfinaali algust.
 • Viimase finaalikoha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit käigule kuni kohtade selgumiseni.
 • EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis. Selle saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 6 osavõtjat
 • ringsüsteem, 1 ring
 • Ajakontroll on 20 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohta finaalis omab Andreas Tulva vastavalt 2013. aasta Eesti juunioride vene kabe meistrivõistluste finaalturniirile.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.6. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • 9 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 10 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll 3 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mängitakse umbes 13–20 vooru.
 • Täpse võistlussüsteemi otsustab peakohtunik kohapeal ja see sõltub osavõtjate arvust.
 • Auhinnaliste kohtade jagamine vastavalt 3.3.1.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistlusteks registreerumine toimub vastavalt punktile 3.11.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni kaks võistkonda.
 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema naine.
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni kaks võistkonda.
 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema naine.
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

4.3.3. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 tüdruk. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema tüdruk.
 • Võistlejate laudade järjestus tuleb esitada peakohtunikule enne turniiri algust ja seda muuta ei tohi. Varumängija võib mängida ainult samal laual kogu turniiri vältel.
 • Igast klubist lubatakse osalema kuni kaks võistkonda.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.

4.3.4. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2014. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 tüdruk. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema tüdruk.
 • Võistlejate laudade järjestus tuleb esitada peakohtunikule enne turniiri algust ja seda muuta ei tohi. Varumängija võib mängida ainult samal laual kogu turniiri vältel.
 • Igast klubist lubatakse osalema kuni kaks võistkonda.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik, vajadusel konsulteerides Eesti Kabeliidu juhatuse ja võistluste korraldajatega.

Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste Eesti Kabeliidu juhatusele. Eesti Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

6. Üldiselt

 1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel erijuhendi järgi.
 2. Kui mõni finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 3. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on kohustuslik loosimiseks kasutada arvutit.
 4. EKL-i ametlikel võistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritanud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 20 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral või kui kirjutamine ei ole kohustuslik, võib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
 5. Mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmete kasutamine vooru ajal on keelatud ning toob kaasa partii kaotuse.
 6. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
 7. Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vaheline aeg vooru osaks ning mängijatele kehtivad kõik need piirangud mis partii mängimise ajal.
 8. Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.

Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023