Eesti 2006. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

Eesti 2006. a. kabevõistluste üldjuhend

1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile FMJD ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja korraldab Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL poolt kinnitatud peakohtunik.

3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistluste korraldamisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKLi korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.

3.1. Punktiarvestus

EKLi võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmiseid kriteeriume:

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) Sonnenborn-Bergeri süsteem (kahekordsele võidetud vastaste punktide summale liidetakse viigistatud vastaste punktide summa)
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient (vastavalt mikromatši tulemusele /4:0; 3:1; 2:2: 1:3: 0:4/ korrutatakse vastase punktid teguritega 4, 3, 2, 1, 0 ja summeeritakse)
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, 2. laual, naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine
d) suurem võidetud üksikpartiide arv

3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 sek käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3 sek käigule käigule /Fischeri süsteem/) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe kontrolliga (vastavalt 5 min + 3 sek käigule või 3 min + 2 sek käigule) esimese võiduni (või võitja selgumiseni).

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui matš (turniir) võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe kontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3 sek käigule, vene kabes 3 min + 2 sek käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

3.3.3. Noortevõistlustel

Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: Esikoha jagamisel kahe võistleja vahel mängitakse kaks partiid, kolme ja enama jagaja puhul üks ring kohe pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes. Kui ka siis pole meister selgunud, jätkatakse sellesama ajakontrolliga esimese võiduni või kohtade selgumiseni.

Juuniorid: 2-partiiline matš või üheringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ja 10 minutit partiile vene kabes) esimese võiduni (või võitja selgumiseni).

3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb (kui ei ole teisiti märgitud) korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

3.5. Võistluste läbiviimisega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKLi liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2006. aasta liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud Õpilased, pensionärid
Eesti MV 100r mehed, naised 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 64r mehed, naised 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 100r esiliiga 50 (70) 35 (50)
Eesti MV 100r, 64r kiirkabes 35 (50) 15 (35)
Eesti võistkondlikud MV 100, 64 – (200) – (200)
Eesti meistrivõistlused välkkabes 25 (35) 10 (15)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi finantsolukorrast.

3.8. Võistlustel osalemise kord

EKLi ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11. v.a. rahvusvahelise kabe meeste finaalturniir, mille algus esimesel päeval on kell 16, ning juunioride finaalturniirid ja võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 5 ja 6 võistkonna korral, mille algus on kell 16.

3.9. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.10. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.

Võistkondlikest meistrivõistlustest osavõtust registreerimisel tuleb tasuda kautsjon (500 krooni) mis tagastatakse võistlusest osavõtnud võistkondadele pärast võistlusi.

4. Võistluste ajad ja osavõtjad

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meistrivõistlused meestele kõrgliiga

26. jaanuar - 5. veebruar, 12 osavõtjat.

Kohta kõrgliigas omavad:

 • fm Raido Värik
 • rm Kaido Leesmann
 • fm Kenneth Karp
 • fm Villem Lüüs
 • fm Raivo Rist
 • fm Arno Uutma
 • rsm Urmo Ilves
 • Argo Unnuk
 • Imre Anton
 • Heinar Jahu
 • Uno Plakk
 • Tarmo Tulva

Varud FMJD reitingutabeli (seisuga 1. jaanuar 2006) alusel.

Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 2 tundi 50 käigule, edasi 30 min partii lõpuni. 4 paremat pääsevad otse 2007. a. kõrgliigasse. Vajadusel peetakse 4. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 15 minutit partiile + 5 sek käigule kuni kohtade selgumiseni kohe pärast põhiturniiri lõppu. Registreerimine ja avamine kell 15.30. Esimene voor kell 16.00.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

28. jaanuar - 5. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll 2 t 50 käigule, edasi 30 min partii lõpuni. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. 6 ja vähema arvu osavõtjate korral mängitakse kaks ringi. Peakohtunikul on õigus muuta võistlussüsteemi. Algus esimesel päeval kell 15.00.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid (sündinud 1987 või hiljem)

Poolfinaal - 20.–21. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 30 min partii lõpuni mõlemale mängijale. 6 paremat ja varud pääsevad finaali. 6. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir - 21.–24. märts. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 t 30 min 50 käigule ja edasi 30 min partii lõpuni. Kohta finaalis omavad Raido Värik ja Konstantin Selli. Eesti juunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2007. a. meeste kõrgliigas, 2 paremat pääsevad otse 2007. a. juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud (sündinud 1987 või hiljem)

Poolfinaal: - 20.–21. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 30 min partii lõpuni mõlemale mängijale. 6 paremat ja varud pääsevad finaali. 6. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: - 21.–24. märts. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 t 30 min 50 käigule ja edasi 30 min partii lõpuni. Kohta finaalis omavad Kadi Veski ja Margit Viirma. 2 paremat pääsevad otse 2007. a. juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1990 või hiljem)

8.–9. aprill, mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll on 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1993 või hiljem)

11.–12. märts. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll on 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1996 ja hiljem)

15. jaanuar. 7 vooru šveitsi süsteemis. Täpse ajakontrolli (orienteeruvalt 25 minutit partiile) otsustab peakohtunik, pidades eelnevalt nõu kohaletulnud treeneritega. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.8. Eesti 2007. a. meeste meistrivõistluste esiliiga

25.–26. november. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll on 1 t partii lõpuni. Kõrgliigasse pääsevad turniiri 6 paremat mängijat. See arv täpsustatakse enne võistlust, lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse 12 osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10 min partiile kuni kohtade selgumiseni kohe pärast turniiri lõppu.

4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele

23. september. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll on 15 min + 5 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.10. Eesti meistrivõistlused välkkabes meestele ja naistele

13. mai. Ajakontroll on 5 minutit partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbkaudu 11–15 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

15.–18. juuni, 7 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem), osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

15.–18. juuni, 7 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem), osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1987 või hiljem)

2.–3. detsember. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 50 minutit partiile.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1990 või hiljem)

Poolfinaal: 21. oktoober. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll on 15 min partiile. Finaali pääseb 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 22. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll on 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1993 või hiljem)

Poolfinaal: 7. oktoober. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll on 15 min partiile. Finaali pääseb 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 8. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll on 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.6. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1996 ja hiljem)

14. jaanuar. Mängitakse šveitsi süsteemis 7–9 vooru ajakontrolliga 20 minutit partiile. Täpse voorude arvu otsustab peakohtunik, pidades eelnevalt nõu kohaletulnud treeneritega. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele

24. september. Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll on 10 min + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

14. mai. Ajakontroll on 3 min partiile + 2 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbkaudu 13–20 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistkondlikel meistrivõistlustel täiskasvanutele tuleb võistlusteks registreerimisel tasuda kautsjon 500 krooni EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem ja vene kabes 8 või vähem võistkonda, viiakse võistlused läbi kahe päeva jooksul (laupäeval-pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes=

3.–5. novembrini, igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 2 tundi 50 käigule, seejärel 30 min partii lõpuni. Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegematajätmisel peab võistkond mängima selles laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.2. Eesti meistrivõistlused vene kabes

8.–10. detsembrini. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 1 t partii lõpuni. Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegematajätmisel peab võistkond mängima selles laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.3. Eesti noorte karikavõistlused klubidele vene kabes

1. aprill. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1987 ja hiljem. Igast klubist tohib olla kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

4.3.4. Eesti noorte karikavõistlused klubidele rahvusvahelises kabes

2. aprill. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1987 ja hiljem. Igast klubist tohib olla kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides kohtunikekogu ja võistluste korraldajatega.

Kohtunikul puudub õigus turniiri jooksul pöörduda vaidlusküsimuste lahendamiseks võistkondade ja/või klubide esindajate poole. Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste kabeliidu juhatusele ning kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

6. Üldiselt

 1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni eriplaani alusel. Kirikabekomisjoni juhib U. Plakk, Laane 12-3, Kuusalu, 74601, tel. 6072160
 2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid sellise arvestusega, et mõlemale mängijale peab jääma vähemalt 5 minutit partii lõpuni.
 3. Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitatav loosimiseks kasutada arvutit.
 5. Eesti meistrivõistluste finaalturniiridel (mehed, naised, võistkonnad, juuniorid, kadetid, minikadetid) ei tohi viiki leppida enne kui on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 15 käiku vene kabes.
 6. Eesti 2007. aasta rahvusvahelise kabe meistrivõistluste finaalturniirile võib juhatuse otsusega lubada kuni 2 mängijat. Need peavad olema selgunud enne esiliiga turniiri algust.
 7. Mobiiltelefonide kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.
 8. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023