Eesti 2017. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

Eesti 2017. a. kabevõistluste üldjuhend kinnitati 03.01.2017.


1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. FMJD ja EDC korraldatavatest rahvusvahelistest tiitlivõistlustest osavõtu õigus otsustatakse Eesti meistrivõistluste pingerea alusel.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). EKL-i juhatus kinnitab võistluste peakohtuniku.

3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistlustel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist elektroonilisel kujul Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile (tabelid@kabeliit.ee). Turniiritabelite tähtajaks saatmata jätmise korral on kvalifikatsioonikomisjonil õigus neid turniire reitingu- ja järguarvestuses mitte kajastada.

3.1. Punktiarvestus

EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient: vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3 või 0:4) korrutatakse vastase suured punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja liidetakse.
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) Solkoffi mediaansüsteem
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Solkoffi mediaansüsteem
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, selle võrdsuse korral naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine

3.2.6. Enn Rüütsalu mälestusturniiri üldarvestuses

a) suurim saavutatud punktide arv ühel osavõistlusel
b) kõrgeima saavutatud punktidega osavõistluste arv

3.3. Esikolmikukohtade jagamine punktide võrdsuse korral Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Individuaalsed meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Esikoha jagamisel täispika ajakontrolliga täiskasvanute individuaalsetel meistrivõistlustel ja noorte Eesti meistrivõistlustel kõikides vanuseklassides rahvusvahelises kabes kahe võistleja vahel toimub järelmatš Lehmanni-Georgijevi süsteemi järgi ajakontrolliga 15 minutit + 5 sekundit käigule kõikide partiide lõpuni kuni võitja selgumiseni. Kolme ja enama jagaja korral toimub kohe pärast turniiri üheringiline järelturniir välkkabe ajakontrolliga (5 minutit + 3 sekundit käigule). Kui ringsüsteemis järelturniir võitjat ei selgita, siis jätkatakse kahe jagaja korral Lehmanni-Georgijevi süsteemi järgi välkkabe ajakontrolliga või kolme ja enama jagaja korral ringsüsteemiga kuni võitja selgumiseni.

Esikoha jagamisel kiir- ja välkkabe meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes kahe võistleja vahel toimub järelmatš Lehmanni-Georgijevi süsteemi järgi välkkabe ajakontrolliga (5 minutit + 3 sekundit käigule) kõikide partiide lõpuni kuni võitja selgumiseni. Kolme ja enama jagaja korral toimub kohe pärast turniiri üheringiline järelturniir välkkabe ajakontrolliga. Kui ringsüsteemis järelturniir võitjat ei selgita, siis jätkatakse kahe jagaja korral Lehmanni-Georgijevi süsteemi järgi välkkabe ajakontrolliga või kolme ja enama jagaja korral ringsüsteemiga kuni võitja selgumiseni.

3.3.2. Individuaalsed meistrivõistlused vene kabes täiskasvanutele

Esikoha jagamisel täispika ajakontrolliga individuaalsetel meistrivõistlustel vene kabes täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub üks mikromatš välkkabe ajakontrolliga (3 minutit + 2 sekundit käigule). Kolme ja enama jagaja korral toimub kohe pärast turniiri üheringiline mikromatšidega järelturniir välkkabe ajakontrolliga. Vahetult mikromatšide eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD 64-ruudulise kabe ametlikule tabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.

Kui järelmatš või ringsüsteemis järelturniir võitjat ei selgita, siis jätkatakse välkkabe ajakontrolliga mikromatšidega ja avakäikude loosimisega kuni võitja selgumiseni.

Esikoha jagamisel kiir- ja välkkabe meistrivõistlustel vene kabes kahe võistleja vahel toimub järelmatš Lehmanni-Georgijevi süsteemi järgi välkkabe ajakontrolliga (3 minutit + 2 sekundit käigule kõikide partiide lõpuni) kuni võitja selgumiseni. Kolme ja enama jagaja korral toimub kohe pärast turniiri üheringiline järelturniir välkkabe ajakontrolliga. Kui ringsüsteemis järelturniir võitjat ei selgita, siis jätkatakse kahe jagaja korral Lehmanni-Georgijevi süsteemi järgi välkkabe ajakontrolliga või kolme ja enama jagaja korral ringsüsteemiga kuni võitja selgumiseni.

3.3.3. Individuaalsed meistrivõistlused vene kabes noortele

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel noortele kõikides vanuseklassides vene kabes kahe võistleja vahel toimub järelmatš Lehmanni-Georgijevi süsteemi järgi ajakontrolliga 10 minutit + 2 sekundit käigule kõikide partiide lõpuni kuni võitja selgumiseni. Kolme ja enama jagaja korral toimub kohe pärast turniiri lõppu üheringiline järelturniir välkkabe ajakontrolliga (3 minutit + 2 sekundit käigule). Kui ringsüsteemis järelturniir võitjat ei selgita, siis jätkatakse kahe jagaja korral Lehmanni-Georgijevi süsteemi järgi välkkabe ajakontrolliga või kolme ja enama jagaja korral ringsüsteemiga kuni võitja selgumiseni.

3.3.4. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus toimub kohe pärast põhiturniiri lõppu.

3.5. Võistlustega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKL-i liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2017. aasta liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud € Õpilased, pensionärid €
Eesti MV rahvusvahelises kabes 5 (7) 3 (5)
Eesti MV vene kabes 5 (7) 3 (5)
Eesti MV 100r esiliiga 5 (7) 3 (5)
Eesti MV kiirkabes 3 (5) 1 (3)
Eesti MV välkkabes 2 (3) 1 (2)
Eesti võistkondlikud MV 0 (15) 0 (15)

Osavõtumaksu kohta esitab EKL klubidele ühe korra poolaastas arve vastavalt võistlustel osalenud klubi liikmete arvule. Osavõtumaks tuleb tasuda EKLi arveldusarvele EE531010052023226003 SEB pangas.
Võistlejad, kes ei ole EKL-i liikmed peavad osavõtumaksu tasuma hiljemalt võistluste päeval kohapeal või eelnevalt ülekandega EKLi arveldusarvele EE531010052023226003 SEB pangas. Osavõtumaksu tasumisel EKLi arveldusarvele, tuleb selgitusse ära märkida, kelle ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga. Auhinnad sõltuvad EKLi rahalisest seisust.

3.8. Võistlustel osalemise kord

EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu või kelle eest tasub klubi võistluste järgselt osavõtumaksu EKLi arve alusel. Osavõtumaksud on toodud punktis 3.6.

EKL-i juhatusel on õigus kuulutada Eesti meistrivõistlused lahtisteks ka teiste riikide kodanikele ja Eestis alalist elamisluba mitteomavatele isikutele, teavitades sellest mängijaid EKL-i kodulehel ette vähemalt 7 päeva.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.

3.9. Noorte vanuseklassid 2017. aastal

 • Pisikadetid - sündinud 2007. aastal või hiljem
 • Minikadetid - sündinud 2004. aastal või hiljem
 • Kadetid - sündinud 2001. aastal või hiljem
 • Juuniorid - sündinud 1998. aastal või hiljem

3.10. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.11. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 7 päeva enne võistluste algust EKL-i juhatusele (juhatus@kabeliit.ee). Võistlejad, kes ei ole EKL-i liikmed peavad osavõtumaksu tasuma registreerimisel, vt. punkti 3.6.

Välismängijad pääsevad Eesti meistrivõistlustele osalema juhatuse otsusega.

Kabeliidu juhatusel puudub kohustus teavitada võistkondi ja/või mängijaid registreerimistähtaegade lähenemisest või nende ületamisest.

Juhatusel on õigus lubada õigel ajal mitteregistreeritud mängijaid ja/või võistkondi Eesti meistrivõistlustele osalema tingimusel, et see ei kahjusta õigel ajal registreeritud mängijate ja/või võistkondade huve.

4. Võistlused

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meistrivõistlused meestele

NB! Maailmameistrivõistlustel osalejad otsustatakse Eesti 2017. aasta meistrivõistluste põhjal.
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • šveitsi süsteem
 • 7 vooru (vastavalt osavõtjate arvule võib peakohtunik voorude arvu muuta enne turniiri algust)
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus vastavalt punktile 3.3.1.
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.2.3 toodud kriteeriume.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

NB! Maailmameistrivõistlustel osalejad otsustatakse Eesti 2017. aasta meistrivõistluste põhjal.
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • šveitsi süsteem
 • 7 vooru (vastavalt osavõtjate arvule võib peakohtunik voorude arvu muuta enne turniiri algust)
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus vastavalt punktile 3.3.1.
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.2.3 toodud kriteeriume.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 80 min + 60 s käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohtunikul on õigus muuta voorude arvu ja ajakontrolli vastavalt mängijate arvule selliselt, et turniiri planeeritud algus- ja lõpukuupäev jäävad vastavalt kalenderplaanis sätestatule.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 80 min + 60 s käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohtunikul on õigus muuta voorude arvu ja ajakontrolli vastavalt mängijate arvule selliselt, et turniiri planeeritud algus- ja lõpukuupäev jäävad vastavalt kalenderplaanis sätestatule.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.7. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll on 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust ja peakohtunik otsustab selle kohapeal.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 8 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD 64-ruudulise kabe ametlikule tabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 8 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD 64-ruudulise kabe ametlikule tabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 20 min + 30 s käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohtunikul on õigus muuta voorude arvu ja ajakontrolli vastavalt mängijate arvule selliselt, et turniiri planeeritud algus- ja lõpukuupäev jäävad vastavalt kalenderplaanis sätestatule.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 20 min + 30 s käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohtunikul on õigus muuta voorude arvu ja ajakontrolli vastavalt mängijate arvule selliselt, et turniiri planeeritud algus- ja lõpukuupäev jäävad vastavalt kalenderplaanis sätestatule.

4.2.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.7. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 9 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 10 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll on 3 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust ja peakohtunik otsustab selle kohapeal.

4.2.10. Enn Rüütsalu mälestusturniirid (seeriavõistlus)

Turniiride toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • 9 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 10 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Kalendriaasta jooksul peetavast 12. osavõistlustest läheb arvesse 8 paremat tulemust.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistlusteks registreerumine toimub vastavalt punktile 3.11.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2016. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema naine ja mängima naiste laual.
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema naine. NB! Naine võib mängida ükskõik millisel laual. Naiste lauda ei eksisteeri.
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

4.3.3. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 tüdruk. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema tüdruk ja mängima tüdrukute laual.
 • Võistlejate laudade järjestus tuleb esitada peakohtunikule enne turniiri algust ja seda muuta ei tohi. Varumängija tohib mängida ainult samal laual kogu turniiri vältel.
 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.

4.3.4. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2017. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 tüdruk. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema tüdruk ja mängima tüdrukute laual.
 • Võistlejate laudade järjestus tuleb esitada peakohtunikule enne turniiri algust ja seda muuta ei tohi. Varumängija tohib mängida ainult samal laual kogu turniiri vältel.
 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üleskerkinud küsimused lahendab peakohtunik, vajadusel konsulteerides Eesti Kabeliidu juhatuse ja võistluste korraldajatega.

Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste Eesti Kabeliidu juhatusele. Eesti Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

6. Üldiselt

 1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel erijuhendi järgi.
 2. Kui mõni finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 3. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on kohustuslik loosimiseks kasutada arvutit.
 4. EKL-i ametlikel võistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritanud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 20 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamisel või kui üleskirjutamine ei ole kohustuslik tohib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
 5. Mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmete kasutamine vooru ajal on keelatud ja toob kaasa partii kaotuse.
 6. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
 7. Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ja mängijatele kehtivad kõik need piirangud mis partii mängimise ajal.
 8. Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.

Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023