Kabeliit:Arutelud

Allikas: Kabeliit

Eesti 2007. aasta kabevõistluste üldjuhendi arutelu

Oodatud on kõik arvamused ja ettepanekud. Lähtume 2007. aasta juhendi koostamisel 2006. aasta üldjuhendist. Arvamused võib kirjutada siia artiklisse (kaldkirjas nii, et oleks aru saada, mida täpselt muuta soovitakse või valida ülevalt servast "arutelu" ja kirjutada sinna oma arvamus). Juhendi siin redigeerimiseks pead olema sisseloginud! Oma ettepanekud võib saata meiliga ka kabeliitu.

Arutelulehekülgedel allakirjutamiseks vajutage neli korda ~

EKL juhatusEesti 2006. a. kabevõistluste üldjuhend


1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile F. M. J. D. ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetuks läbiviijaks on EKL poolt kinnitatud peakohtunik.

3. Võistluste korraldamise ja läbiviimise tingimused

Võistluste läbiviimisel kasutatakse F. M. J. D. võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKLi korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata hiljemalt 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.

3.1. Punktiarvestus

EKLi võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmiseid kriteeriume:

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) Sonnenborn - Bergeri süsteem (kahekordsele võidetud vastaste punktide summale liidetakse viigistatud vastaste punktide summa).
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient (vastavalt mikromatši tulemusele /4:0; 3:1; 2:2: 1:3: 0:4/ korrutatakse vastase punktid teguritega 4, 3, 2, 1, 0 ja summeeritakse)
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1.laual, 2.laual, naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine
d) suurem võidetud üksikpartiide arv

3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2-mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja puhul üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes - 15min partiile + 5s käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3s käigule käigule /Fischeri süsteem/) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe kontrolliga (vastavalt 5min + 3s käigule või 3min + 2s käigule) juba esimese võiduni (või kuni võitja selgumiseni).

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui matš (turniir) võitjat ei selgita mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe kontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3s käigule, vene kabes 3min + 2s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

3.3.3. Noortevõistlustel

Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: Esikoha jagamisel kahe võistleja puhul mängitakse kaks partiid, kolme ja enama jagaja puhul üks ring koheselt pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes. Kui ka siis pole meister selgunud jätkatakse selle sama ajakontrolliga juba esimese võiduni või kuni kohtade selgumiseni.

Juuniorid: 2 partiiline matš või üheringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ning 10 minutit partiile vene kabes) esimese võiduni (või kuni võitja selgumiseni).

3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb (kui ei ole teisiti märgitud) läbi viia ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

3.5. Võistluste läbiviimisega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKLi liikmed, või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2006.a. liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud Õpilased, pensionärid
Eesti MV 100r mehed, naised 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 64r mehed, naised 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 100r esiliiga 50 (70) 35 (50)
Eesti MV 100r, 64r kiirkabes 35 (50) 15 (35)
Eesti võistkondlikud MV 100, 64 – (200) – (200)
Eesti meistrivõistlused välkkabes 25 (35) 10 (15)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401) selgituses tuleb ära märkida kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi finantsolukorrast.

3.8. Võistlustel osalemise kord

EKLi ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendipunktis 3.6

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00. v.a. rahvusvahelise kabe meeste finaalturniir, mille algus esimesel päeval on kell 16.00 ning juunioride finaalturniirid ning võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 5 ja 6 võistkonna korral, millede algus on kell 16.00.

3.9. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.10. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks vt. punkti 3.6

Võistkondlikest meistrivõistlustest osavõtust registreerimisel tuleb tasuda kautsjon (500 krooni) mis tagastatakse võistlusest osavõtnud võistkondadele pärast võistlusi.

4. Võistluste ajad ja osavõtjad

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meistrivõistlused meestele kõrgliiga

26. jaanuar - 5. veebruar, 12 osavõtjat.

Kohta kõrgliigas omavad:

 1. fm Raido Värik
 2. rm Kaido Leesmann
 3. fm Kenneth Karp
 4. fm Villem Lüüs
 5. fm Raivo Rist
 6. fm Arno Uutma
 7. rsm Urmo Ilves
 8. Argo Unnuk
 9. Imre Anton
 10. Heinar Jahu
 11. Uno Plakk
 12. Tarmo Tulva

Varud FMJD reitingutabeli (seisuga 1-1-2006) alusel.

Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 2 tundi 50-le käigule, edsi 30 min partii lõpuni. 4 paremat pääsevad otse 2007. a. kõrgliigasse. Vajadusel peetakse neljanda koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 15 minutit partiile + 5s käigule kuni kohtade selgumiseni koheselt pärast põhiturniiri lõppu. Registreerimine ja avamine kell 15.30. Esimene voor kell 16.00

4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

28. jaanuar - 5. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll 2 t 50-le käigule, edasi 30 min partii lõpuni. Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. 6 ja vähema arvu osavõtjate korral mängitakse kaks ringi. Vajaduse korral on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi. NB! Algus esimesel päeval kell 15.00

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid (sündinud 1987.a. või hiljem).

Poolfinaal - 20. - 21. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 30min partii lõpuni mõlemale mängijale. 6 paremat ja varud finaali. 6nda koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir - 21. - 24. märts. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1t 30min 50 käigule ja edasi 30min partii lõpuni. Kohta finaalis omavad Raido Värik ja Konstantin Selli. Eesti juunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2007. a. meeste kõrgliigas, 2 paremat pääsevad otse 2007. a. juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud (sündinud 1987. a. või hiljem).

Poolfinaal: - 20. - 21. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 30min partii lõpuni mõlemale mängijale. 6 paremat ja varud finaali. 6nda koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: - 21. - 24. märts. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1t 30min 50 käigule ja edasi 30min partii lõpuni. Kohta finaalis omavad Kadi Veski ja Margit Viirma. 2 paremat pääsevad otse 2007. a. juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele - poisid, tüdrukud (sündinud 1990. a. või hiljem).

8. - 9. aprill, 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele - poisid, tüdrukud (sündinud 1993. a. või hiljem).

11. - 12. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.

4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1996. a. ja hiljem)

15. jaanuar. 7 vooru šveitsi süsteemis. Täpse ajakontrolli (orienteeruvalt 25 minutit partiile) otsustab peakohtunik pidades eelnevalt nõu kohaletulnud treeneritega. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.

4.1.8. Eesti 2006. a. meeste meistrivõistluste esiliiga

25. - 26. november. Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 1t partii lõpuni. 2007. a. meistrivõistluste kõrgliigasse pääseb turniiri 6 paremat mängijat. See arv täpsustatakse enne võistlust lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse kaheteistkümne osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10min partiile kuni kohtade selgumiseni koheselt pärast turniiri lõppu.

4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele.

23. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15min + 5 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.

4.1.10. Eesti meistrivõistlused välkkabes meestele ja naistele.

13. mai. Ajakontroll 5 minutit partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. Mängitakse orienteeeruvalt 11-15 vooru. Täpne võistlussüsteem kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

15. - 18. juuni, 7 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2-st partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem), osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

15. - 18. juuni, 7 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2-st partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem), osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1987. a. või hiljem)

2. - 3. detsember. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 50 minutit partiile.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1990. a. või hiljem)

Poolfinaal: 21. oktoober. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 6 paremat. Vajadusel peetakse kuuenda koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 22. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1993. a. või hiljem)

Poolfinaal: 7. oktoober. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 6 paremat. Vajadusel peetakse kuuenda koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 8. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.

4.2.6. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1996. a. ja hiljem)

14. jaanuar. Mängitakse šveitsi süsteemis 7-9 vooru ajakontrolliga 20 minutit partiile. Täpse voorude arvu otsustab peakohtunik pidades eelnevalt nõu kohaletulnud treeneritega. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.

4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele

24. september. 9 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 10min + 3s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.

4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

14. mai. Ajakontroll 3 min partiile + 2s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. Mängitakse orienteeruvalt 13-20 vooru. Täpne võistlussüsteem kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

NB! Võistkondlikel meistrivõistlustel täiskasvanutele tuleb võistlusteks registreerimisel tasuda kautsjon (500 krooni) EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes neli või vähem ja vene kabes kaheksa või vähem võistkonda, viiakse võistlused läbi kahe päeva jooksul (laupäeval - pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

3. - 5. novembrini, igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll 2 tundi 50-le käigule seejärel 30 min partii lõpuni. Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonnakapten, kes võistkonnaliikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima selles laudade järjestuses nii nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.2. Eesti meistrivõistlused vene kabes

8. - 10. detsembrini, igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. ajakontroll 1t partii lõpuni. Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonnakapten, kes võistkonnaliikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima selles laudade järjestuses nii nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.3. Eesti noorte karikavõistlused klubidele vene kabes

1. aprill. Võistkonnas 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1987 ja hiljem. Igast klubist kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll oleneb võistkondade arvust.

4.3.4. Eesti noorte karikavõistlused klubidele rahvusvahelises kabes

2. aprill. Võistkonnas 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1987 ja hiljem. Igast klubist kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll oleneb võistkondade arvust.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik konsulteerides kohtunikekogu ja võistluste korraldajatega.

Kohtunikul puudub õigus turniiri jooksul pöörduda vaidlusküsimuste lahendamiseks võistkondade ja/või klubide esindajate poole. Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste kabeliidu juhatusele ning kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul peale turniiri lõppu.

6. Üldiselt

 1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni eriplaani alusel. Kirikabekomisjoni juhib U. Plakk, Laane 12-3, Kuusalu, 74601, tel. 6072160
 2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid sellise arvestusega, et mõlemale mängijale peab jääma vähemalt viis minutit partii lõpuni.
 3. Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitav loosimiseks kasutada arvutit.
 5. Eesti meistrivõistluste finaalturniiridel (mehed, naised, võistkondlikud, juuniorid, kadetid, minikadetid) ei tohi viiki leppida enne kui on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 15 käiku vene kabes.
 6. Eesti 2007. aasta rahvusvahelise kabe meistrivõistluste finaalturniirile võib juhatuse otsusega lubada kuni 2 mängijat. Need peavad olema selgunud enne esiliiga turniiri algust.
 7. Mobiiltelefonide kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.
 8. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.