Kabeliit:Andmekaitsepõhimõtted

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 24. märts 2023, kell 13:34 kasutajalt TarmoTulva (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Palun loe käesolevad Andmekaitsepõhimõtted hoolega läbi enne kui asud kasutama meie veebilehte.

Meie koduleht kasutab küpsiseid, millega tuvastatakse IP-aadress ning külastatavuse arv summaarselt. NB! Alljärgnev teave ei hõlma juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega.

1. Mõisted

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on kasutanud meie poolt pakutavaid teenuseid või tooteid. Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Vastutavaks töötlejaks on Eesti Kabeliit, reg. nr. 80070233, aadress Vene tänav 29, Tallinn, 10123. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid Vastutava töötleja nimel.

2. Isikuandmete töötlemise alus

Eesti Kabeliit töötleb isikuandmeid peamiselt lepingu ja seadusjärgsete kohustuste täitmise eesmärgil. Piiriülest andmeedastust meil ei toimu. Üldjuhul ei töötle me isikuandmeid eesmärgil, mis vajaks Kliendi nõusolekut. Juhul, kui meil tekib selleks vajadus (näiteks soovime edastada isikuandmed koostööpartnerile teenuse pakkumiseks), võtame eelnevalt Kliendilt selgesõnalise nõusoleku, teavitades teda töötlemise eesmärgist. Õigustatud huvides töötleme isikuandmeid Kliendile teenuste osutamisega seotud üldiste infokirjade edastamiseks ja pakkumiste edastamiseks e-posti või telefoni teel meie poolt pakutavate toodete või teenuste osas.

3. Isikuandmete edastamine volitatud töötlejale

Volitatud töötlejateks on erinevad kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kelle teenust kasutame näiteks e-arvete edastamiseks, kellelt ostame sisse IT- ja pilveteenust või kes osutavad meile muid teenuseid, aitamaks kaasa meie äritegevuse teostamisele.

4. Isikuandmete töötlemise ja säilitamise tähtaeg

Töötleme ja säilitame isikuandmeid lepingu kehtivuse ajal ning pärast kliendilepingu lõppemist vajalikus ulatuses, et täita seaduses ette nähtud kohustusi ja säilitamistähtaegu.

5. Kliendi õigused seoses isikuandmetega

Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on Kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist. Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse Kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Kui Kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on Kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist. Kõikide küsimuste korral, mis Kliendil tekivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume meiega ühendust võtta e-maili info@kabeliit.ee kaudu.


Järgnevad Privaatsustingimused on Kliendi ja Eesti Kabeliidu vahelise Lepingu ning Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

1.1 Veebipood kogub ja töötleb vajadusel Kliendi järgnevaid isikuandmeid:
1.1.1 Kliendi ees- ning perekonnanimi;
1.1.2 Kliendi e-posti aadress;
1.1.3 Kliendi telefoninumber;
1.1.4 Kliendi aadress;
1.1.5 Kliendi ning Eesti Kabeliidu vaheline infovahetus;

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk

2.1 Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, ning Eesti Kabeliidu kodulehe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevalt nimetatud eesmärkidel:
2.1.1 Eesti Kabeliidu suhete haldamine;
2.1.2 Eesti Kabeliidu kodulehe kasutusmugavuse ja teenuste arendamine.
2.1.3 veebiturunduse korraldamiseks (nt uudiskirjade saatmine).

3. Isikuandmete töötlemise viis

3.1 Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on Eesti Kabeliidule teatavaks saanud läbi Eesti Kabeliidu kodulehe.
3.2 Kogutud isikuandmeid talletatakse ning säilitatakse üksnes käesolevate üld- ja ostutingimuste punktis 2 nimetatud eesmärkidel.

4. Isikuandmete säilitamine ning kaitse

4.1 Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.
4.2 Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida kodulehekülg kasutab säilitatakse kuni 50 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Eesti Kabeliidu käsutusse. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.
4.3 Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes Eesti Kabeliidu töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Eesti Kabeliidu haldamisega seonduvalt.
4.4 Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib Eesti Kabeliidul olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

5. Isikuandmete jagamine

5.1 Veebipood ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:
5.1.6 Eesmärgiga parendada ning arendada osutatavat Teenust lepinguliste partnerite abil. Kolmandaid osapooli loetakse eelnimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise osutamise korral isikuandmete volitatud töötlejateks.