Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 12.03.2009

Allikas: Kabeliit

Osalesid: Janek Mäggi, Tarmo Tulva, Villem Lüüs, Arno Uutma, Aare Harak, Marten Meikop, Viktoria Lehtmets


PÄEVAKORD:
1.Protesti lahendamine (H.Rajasalu-E.Sõber Eesti MV, 07.03.2009). (Selgitused on kirjalikult andnud H.Rajasalu ja E.Sõber, puudub peakohtuniku aruanne)
2.Riigi eelarvest eraldatava raha jaotus noortega tegelemiseks 2009.aastal kabeklubide 2008.aasta töötulemuste põhjal
3.2008.aasta parimad kabetajad
4.Muudatused 2009.aasta võistluskalendris võistluspaikade osas
5.Uue põhikirja koostamine – Janek (töörühma moodustamine/juhi määramine)
6.EKL järelevalve teema
7.Eesti Kabeliidu kodulehekülje arendamine. Euroopa Kabekonföderatsiooni lehele mängukeskkonna loomine
8.Suvised projektid - Viktoria
a. Noorte mõttemängude festival. Rakendada esmakordselt ühte mõttemängu interneti keskkonnas (ettepanekud Martenilt, kuidas seda tehniliselt korraldada)
b. Tallinn-2009
9.Võistlusmääruste tõlke kinnitamine osad 1–6
10. tiitlite omistamine-mitteomistamine
Selgitus V.Lüüsilt: asi puudutab praegusel juhul kahte mängijat, nimelt Kadi Veskit ja Kaari Vainoneni. Nimelt meil klassifikatsiooni järgi saab automaatselt omistada meistritiitli mängijale kes on tulnud nelja aasta jooksul ühe korra Eesti meistriks ja veel ühe korra esikolmikusse, kuid edasi on sealtsamast dokumendist võimalik lugeda, et meistrinormi jaoks peab turniiril osalema vähemalt kolm meistrit või kolm mängijat reitinguga vähemalt 2450 (mehed) või 2250 (naised). Seda nõuet aga turniiridel paraku täidetud ei olnud, kuid klassigfikatsioonist pole tegelikult selgesti arusaadav, kas see nõudmine kehtib automaatsete tiitlite jaoks. Aga kõigest hoolimata teen juhatusele ettepaneku omistada rahvusvahelises kabes meistrinimetus mõlemale mängijale
11. Kohtunike koolitus


ARUTELU:
1. Protesti lahendamine. Selle päevakorrapunkti lahendamise ajaks olid kohal lisaks juhatuse liikmetele ka H.Rajasalu, H.Rajasalu isa, E.Sõber, P.Viirma
OTSUSTATI: Mitte tühistada H.Rajasalu ja E.Sõber`i vahel mängitud partii tulemust 2009.aasta Eesti kadettide MV-l 07.03.2009.
Tasuta koha Euroopa noorte MV-le saab aga see mängija, kes Eesti juunioride MV-l saavutab kõrgema koha.

2.Riigi eelarvest eraldatava raha jaotus noortega tegelemiseks 2009.aastal kabeklubide 2008.aasta töötulemuste põhjal

Võttes aluseks noortekomisjoni, eesotsas Irma Nahkori poolt esitatud raha jaotuse, mis tugineb vastavalt noortetreenerite vahelisele kokkuleppele Eesti Kabeliidu ja kabeklubide vahel, OTSUSTATI TOETADA KABEKLUBISID ALLJÄRGNEVALT:

Nõmme Kabeklubi 45643 kr
Lasnamäe Male-Kabeklubi 20960 kr
Spordiklubi Remii 1747 kr
Kabeklubi Tamka 6133 kr
Hiiumaa Kabeklubi 2624 kr
Raplamaa Spordiliit 1275 kr
Pärnumaa Spordiliit 11619 kr
Eesti Kabeliit 29999 kr 25% toetuse üldsummast*
KOKKU 120 000 kr

kesksete noortespordi ürituste korraldamiseks, suurematel tiitlivõistlustel osalemiseks, õppekogunemiste organiseerimiseks (Kultuuriministri 10.01.2006 määrus nr 1)

3. 2008.aasta parimateks Eesti kabetajateks tunnistati KAARI VAINONEN JA RAIVO RIST, noorteklassis KADI VESKI JA KONSTANTIN SELLI


4. Muudatused 2009.aasta võistluskalendris võistluspaikade osas
Selgitus: käesolevast aastast tuleb meil maksta Nõmme Noortemajale üüri, kui korraldame võistlusi nende ruumides. Ühe tunni hind 250 kr. Kuna Malemaja üüri hind ühe tunni eest on 90 kr, siis läbirääkides Lehti Kohalaga on ta nõus üle vaatama kabeliidu 2009.aasta võistluskalendri ja võimaluse korral broneerib teatud turniirid, mis eelnevalt on välja kuulutatud Nõmmele, malemajja. Kui me anname kodulehel aegasasti teada võistluspaiga muudatusest, siis ei tohiks see kellelegi probleeme tekitada.
OTSUSTATI: viia sisse muudatused 2009.a. võistluskalendris võistluspaikade osas majanduslikel kaalutlustel

5. Uus põhikiri. Klubide liikmete nimekirjad
Saata EKL liikmesklubidele arutamiseks põhikirja muudatusettepanekud. Klubid saavad teha omapoolsed põhikirja muudatusettepanekud 06.aprilliks 2009 e-posti aadressile juhatuse@tulva.eu
Samale aadressile ja samaks ajaks saata ka klubide liikmete nimekirjad (nimi, sünniaeg)

6. EKL järelevalve teema
OTSUSTATI: 2009.aasta majandustegevuse ülevaatamiseks kasutada võimaluse korral audiitorkontrolli

7. Eesti Kabeliidu kodulehekülje arendamine. Euroopa Kabekonföderatsiooni lehele mängukeskkonna loomine
OTSUSTATI: arendada ja uuendada EKL kodulehekülge

8. Ülevaate suvistest rahvusvahelistest turniiridest andis V.Lehtmets

9. OTSUSTATI: kinnitada EKL võistlusmääruste tõlge

10. OTSUSTATI: omistada Kadi Veskile ja Kaari Vainonenile meistrinimetus rahvusvahelises kabes

11. Kohtunike koolitus
OTSUSTATI: ettevalmistada kohtunike koolitust. Töötada välja litsensi saamise tingimused


Viktoria Lehtmets
Protokollija